LOGO

Niepubliczny Żłobek Świętego Józefa w Mielcu

loga eu

 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWYCH VII Regionalny  rynek pracy

DZIAŁANIE 7.4

ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 626 279, 80 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 932 337, 83 zł

Projekt „Maluszkolandia" realizowany przez Fundację im. Józefa Becka w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU : od: 01.06.2017 do 31.08.2019

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz szans utrzymania pracy 168 osób zamieszkałych w powiecie mieleckim, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zabezpieczenie opieki nad dziećmi (w tym dzieckiem z niepełnosprawnością) w formie nowo otwartego żłobka w Mielcu z 96 miejscami

PLANOWANE EFEKTY:

Projekt ma umożliwić powrót lub wejście na rynek pracy 168 osobą, które pogodzą życie rodzinne z zawodowym dzięki zapewnieniu instytucjonalnej opieki:

  • 40 bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia znajdzie pracę lub założy działalność zarobkową lub będzie mieć status poszukującego pracy;
  • 128 osób powróci do swojego pracodawcy lub wznowi działalność zarobkową;
  • Utworzone zostanie 96 nowych miejsc żłobkowych

GRUPA DOCELOWA:

  • 128 rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, a przed urodzeniem się dziecka byli zatrudnieni lub prowadzili własną działalność gospodarczą;
  • 40 rodziców wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych wobec własnego dziecka, a przed urodzeniem się dziecka pozostawali bez pracy, uczyli się lub byli bezrobotnymi.

Grupą docelową są kobiety i mężczyźni (rodzice lub opiekunowie prawni, zamieszkujący województwo podkarpackie, powiat mielecki), chcący powrócić do pracy lub podjąć pracę w związku z zabezpieczeniem instytucjonalnym opieki nad ich dzieckiem/dziećmi w wieku 1- 3 lat.

REKRUTACJA:

Warunkiem przyjęcia dziecka jest spełnienie przez rodziców podstawowego kryterium-w okresie do 4tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, a najlepiej jeszcze w trakcie jego udziału, rodzic powraca do pracy lub wznawia działalność zarobkową, bezrobotny lub dotychczas niepracujący podejmuje pracę lub rozpoczyna działalność zarobkowa lub zgłasza się do PUP i uzyskuje status osoby poszukującej pracy.

Rodzic złoży stosowne zobowiązanie o zamiarze podjęcia pracy z formularzem zapisu, w którym określi swój aktualny status na rynku pracy, a po wyżej wymienionym fakcie złoży stosowne zaświadczenie. Do 23 sierpnia 2017r. zbierane są dokumenty, a 25 sierpnia kierownik projektu dokona według niżej wymienionych wymogów i ogłosi listę przyjętych dzieci. Jednakże rekrutacja będzie miała charakter ciągły otwarty.

O kolejności przyjęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według następujących kryteriów:

  • dzieci niepełnosprawne (weryfikacja na podstawie orzeczenia) - 4 pkt.;
  • rodzice niepełnosprawni (weryfikacja na podstawie zaświadczenia) - 3 pkt.;
  • rodzice samotnie wychowujący lub zastępczy (weryfikacja na podstawie oświadczenia) - 2pkt.;
  • rodzic korzystający z pomocy ośrodka pomocy społecznej (weryfikacja na podstawie zaświadczenia) - 1 pkt.;
  • pozostali rodzice lub opiekunowie prawni - 0 pkt.

Przy równej liczbie punktów decyduje poziom dochodów na członka rodziny (weryfikowany dobrowolnym oświadczeniem rodzica o sumowanych dochodach całej rodziny, poparte okazaniem formularzem PIT za ostatni rok).  W dalszej kolejności decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Osoby nie przyjęte z braku miejsc będą wpisywane na listę rezerwową. Kolejność na liście według przyjętych  kryteriów rekrutacji. Osoby składające formularz zgłoszeniowy po  zakończeniu procesu rekrutacji będą dopisywane do listy rezerwowej według przyjętych kryteriów. W pierwszym dniu opieki zostanie podpisana z Rodzicem deklaracja uczestnictwa wraz z umową.

card pdf 3Regulamin rekrutacji do projektu

card pdf 3Statut

card pdf 3Regulamin organizacyjny